กรมประมงควบคุมคุณภาพกุ้งขาวแวนนาไมที่รับซื้อจากเกษตรกรในราคานำตลาดโครงการประชารัฐ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของประเทศผู้นำเข้า

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ขณะนี้มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมประชารัฐของกรมประมง 1,196 ราย ใน 21 จังหวัด และมีห้องเย็นที่เข้ารับซื้อผลผลิตกุ้งในโครงการฯ 24 บริษัท โดยขณะนี้จับคู่ซื้อขายกุ้งกับเกษตรกร 18 จังหวัด รวม 611 ราย กรมประมงให้ความสำคัญต่อคุณภาพของกุ้งที่รับซื้อ จึงจะเร่งเก็บตัวอย่างกุ้งของเกษตรกรที่ทำข้อตกลงซื้อขายภายใต้โครงการฯ มาตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้งบประมาณกว่า 6 ล้านบาท เพื่อให้สินค้ากุ้งได้มาตรฐานเป็นไปตามความต้องการของประเทศคู่ค้า

อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการภายใต้โครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมประมงจึงได้จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไมปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม โดยมีกรมการค้าภายใน สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ผู้แทนเกษตรกร และประมงจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยจะติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ

นอกจากนี้ คณะทำงานบริหารโครงการฯ ยังหารือถึงกรณีข้อสรุปผลการเรียกร้องของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลาและเครือข่ายรวม 7 จังหวัด ที่จะขอจัดทำโครงการขอใช้เงินฉุกเฉินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่เกินจังหวัดละ 5 ล้านบาท ซึ่งจากการหารือผู้แทนกรมการค้าภายในชี้แจงว่า ระเบียบการขอใช้เงินฉุกเฉินดังกล่าวจะสามารถขอได้เพียงจังหวัดเดียว โครงการเดียวไม่เกิน 5 ล้านบาท หากแต่ละจังหวัดขอใช้เงินฉุกเฉิน โดยเสนอโครงการลักษณะเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันจะทำให้งบประมาณที่เสนอขอรวมมากกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้เงินฉุกเฉินดังกล่าว ที่ประชุมจึงพิจารณาให้ตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย กรมประมง กรมการค้าภายใน ผู้แทนเกษตรกร ร่วมจัดทำโครงการใหม่ในลักษณะภาพรวมที่จะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) พิจารณาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป.-สำนักข่าวไทย