หลายประเทศทั่วโลกจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ขณะที่เลขาธิการเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น มีสุนทรพจน์ขอให้ชาวพุทธนำคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติใช้

เว็บไซต์องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้เผยแพร่คำกล่าวสุนทรพจน์ของนายอันโตนิโอ กูเตียเรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เนื่องในฉลองวันวิสาขบูชาโลก โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า วันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในโอกาสนี้ชาวพุทธและผู้นับถือสามารถถ่ายทอดชีวประวัติ และสร้างแรงบันดาลใจจากคำสอนของพระพุทธองค์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กล่าวว่า หลังที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินทางจันทรคติ เป็นวันสำคัญสากล ตั้งแต่ปี 2542 นอกจากจะช่วยเน้นย้ำความสำคัญของพระพุทธศาสนาในเวทีโลก ยังช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในหลายประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย เพราะไม่ใช่เพียงเรื่องทางสงฆ์ เนื่องจากรัฐบาลหลายประเทศจัดให้เป็นกิจกรรมสำคัญ

ในเวทีประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 15 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ได้จัดทำ พระไตรปิฎกสากล ฉบับแรกของโลกแปลเป็นภาษาไทยสำเร็จ ชื่อว่า”วิถีธรรมจากพุทธปัญญา”โดยรวบรวมจาก 3 นิกายหลัก คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์ 5,000 เล่ม แจกจ่ายแก่คณะสงฆ์ทั่วโลกที่ร่วมประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 15

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3